Μεικτή συνεχιζόμενη κατάρτιση/επιμόρφωση στην άθληση αναψυχής (personal training / small group training / training coaching) διαρκείας 300 ωρών συνολικά, με τη μέθοδο Blended Learning: συνδυασμός δια ζώσης παρακολούθησης και on line υποστηρικτικής/συμπληρωματικής επιμόρφωσης μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από τον οργανισμό EuropeActive – European Health & Fitness Associations (EHFA) και δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους του να ενταχθούν στα επαγγελματικά μητρώα EREPS (European Register of Exercise Professionals) και GREPS (Greek Register of Exercise Professionals) ως Personal Trainer στο επίπεδο EQF 4.

Στο δίπλωμα PERSONAL TRAINING διδάσκουν κορυφαίοι επιστήμονες, με διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, μεγάλη εμπειρία στο Fitness, εξειδίκευση στην προσωπική προπόνηση και επιμορφωμένοι στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βιογραφικά τους.

Υπεύθυνος και βασικός διδάσκοντας του διπλώματος είναι ο Σταύρος Δεδούκος.

Register now and earn -10% discount!

EDUCATIONAL PROGRAM MODULES

 1. THE ROLE OF PERSONAL TRAINER
 • Job description and specifications, rights and obligations, characteristics of a successful personal trainer.
 • Certified education, continuing training, lifelong learning.
 • Professionalism, code of professional ethics.
 • Communication with the trainee, behavior, rules of self-commitment.
 • Necessary preventive medical examination, taking a medical history, contraindications to exercise.
 • Health promotion strategies through exercise, basic safe exercise instructions.
 • Collaboration with scientists of other specialties and health professionals.
 • Finding and studying reliable scientific literature and sources of information.
 1. FUNCTIONAL ANATOMY – KINESIOLOGY / EMBIOMECHANICS

2.1. Human skeleton – Bones system:

 • Human skeleton.
 • Bone types.
 • Joints, joint classification, joint types.
 • Bones and joints of the spine, chest, pelvis, lower extremities, upper extremities.
 • Articular movements.
 • Neutral position of spine, scapulae and pelvis.
 • Spinal deviations such as scoliosis, lordosis, kyphosis.

2.2. Muscle system:

 • Muscle types and their functional characteristics.
 • Skeletal muscles: morphology, properties, characteristics, categorization.
 • Types of muscle contraction.
 • Description and action of skeletal muscles (indicative: upper arm muscles, chest, spine muscles, pelvis, lower extremities).

2.3. Biomechanics / kinesiology:

 • Body weight – Weight Center. Laws of inaction, acceleration, action-reaction. Levels – Motion axes. Torque. Levers. Movements.
 • Biomechanical principles for balance, stability, upright posture, sitting position, movement, lifting and carrying objects.
 • Industrial analysis of basic positions for starting exercises, joint movements and gymnastic exercises with and without resistance.
 1. PHYSIOLOGY, PHYSIOLOGY OF EXERCISE AND MECHANISMS OF MUSCLE ENERGY (ERGOFYSIOLOGY)

3.1. Physiology:

 • Physiology of cell, tissue, organs, systems.
 • Homeostasis, control and regression mechanisms, blood pressure regulation, blood glucose regulation, acid-base balance.
 • Blood physiology, circulatory system (heart – blood vessels), respiratory system, respiratory function.
 • Gastrointestinal system, food digestion, liver and kidney function.
 • Nervous system, senses – sensory organs, neuromuscular control (nerves, muscles, motor units), autonomic nervous system.
 • Endocrine glands, hormonal system – hormones.

3.2. Physiology of exercise and production of muscle work:

 • Energy balance, metabolism and nutrition.
 • Energy systems during exercise, aerobic metabolism – maximum oxygen uptake (V02max), anaerobic threshold, anaerobic metabolism, energy expenditure (Metabolic Equivalent of Task – MET).
 • Muscle cell physiology, response and adaptation of the neuromuscular system to exercise.
 • Hormonal, circulatory, respiratory and metabolic adaptations during exercise, acid-base balance, thermoregulation.
 • Intentional fitness training, acute and chronic responses and adjustments.
 • Causes of muscle fatigue, recovery after exercise.
 1. ASSESSMENT OF HEALTH, BODY COMPOSITION AND FUNCTIONAL STATUS
 • Necessity of preventive medical examination of trainees, necessary procedures, tests and measurements, restrictions.
 • Writing an eligibility questionnaire for exercise, obtaining a health history, interviewing the candidate trainee.
 • Assessment and evaluation of body composition, percentage of body fat and lean body mass.
 • Orthosomic /posture testing, musculoskeletal evaluation, functional mobility-stability tests – muscle imbalances, simple physical fitness tests and measurements that do not involve safety risks.
 • Gathering, capturing, controlling, presenting, using, storing data, personal data protection (GDPR).
 • Classification and assessment of health risk factors, categorization of trainees, identification of individuals who may need further medical investigation and approval in order to exercise.
 1. TRAINING – PROGRAMMING – EXERCISE AND PROGRAMS FOR HEALTHY PEOPLE

5.1. General training:

 • Purpose and characteristics of proper training.
 • Fundamental training principles such as progressive overload, progressiveness, overconfidence, periodicity, reversibility of fitness.
 • Basic training terminology such as load, dynamic contraction, isometric, concentric contraction, eccentric contraction, muscular hypertrophy, set, repetitions, plyometric exercises.
 • Types of physical activity and exercise (general, special, competitive, weight training, resistance training, etc.).
 • Basic parts of the training unit: warm-up, mainly program, cool down (recovery).
 • Exercises with body weight, exercises with resistance (bar, dumbbells, rubber band, etc.), continuous, intermittent (interval), mixed, circuit and stationary training.
 • Prevention and detection of potential risks when performing various exercises.
 • Ways of differentiation and adaptation of exercises in relation to the age, experience, fitness level and health status of the trainee.
 • Training units and programs: general muscle strengthening, maximum strength, muscular endurance, cardio-respiratory training (cardio), flexibility – muscle elasticity training, training with mixed goals (mixed), functional training – mobility training, stability training, posture training, training skills.
 • Training load (load – adjustment – improvement, process – structure – protocols), appropriate intensity, duration and frequency for healthy individuals, benefits and precautions, training adjustments.
 • Training with portable digital technologies (Wearable Technology).
 • Exercise – rehabilitation – over-training (prevention – recognition – treatment).

5.2. Teaching guidance:

 • Exercise teaching methods.
 • Exercise analysis, demonstration, error correction, technical error correction strategies, guidance, psychological support, and athlete motivation.
 • Systematic control and safety of the athlete, preventive protection measures, observance of safety and progressive rules.
 • Proper assistance, necessary safety adjustments and personalized modifications depending on the trainee.
 • Dealing with emergencies, basic first aid procedures and emergency support.

5.3. Personal training and small group training:

 • Warm-up (Preheating): Practical application of various types of warm-up (general, joint mobilization, special /correlated etc.).
 • Strengthening: Exercises with body weight and exercises with partner. Exercises with additional resistance, e.g. dumbbells, rubber bands, barbell/bar, etc.)
 • Cardiorespiratory training: Basic principles – Methods – Ways of controlling intensity / heart rate (palpation, subjective perception, use of a heart rate monitor, etc.). Design of training units and programs with various methods such as interval, continuous, complex / mixed, circuit and stationary method, special training systems. Outdoor cardio-exercise.
 • Flexibility – Mobility: Practical application of various types of stretches for individual muscle groups and the whole body as well as special exercises (with various means) to improve mobility and stabilization.
 • Recovery: Practical application of various types of recovery / relaxation.
 • Practical Personal Training applications with assignment of coach-trainee (Role Plays), practical applications in a small number of trainees (Small Group Training).

5.4. Special training with fitness equipment (weight training):

 • Basic conditions of strength training in the gym, safety principles.
 • Differences between free weights and resistance machines.
 • Types of muscle strength training, forms of training organization, load control criteria and total load.
 • Differences for women, the elderly, adolescents.
 • Exercises with gym instruments per muscle group (indicative: chest – back – shoulders – arms – forearms – legs – abdomen – low back, etc.).
 • Technically correct execution of exercises, injury prevention, personalized modifications – adjustments.
 • Methods of improving various forms of muscle strength (muscle hypertrophy, intramuscular coordination, strength, strength endurance).
 • Aesthetic gymnastics with resistance – training systems for muscle hypertrophy, training techniques for fat reduction / body cuts.
 • Bodybuilding, weight lifting, power lifting, power building.

5.5. Functional training:

 • Good Posture – Stability – Mobilization.
 • Functional training with body weight.
 • Functional training with various micro-instruments.
 • Functional imbalance training with and without instruments (accessories).
 1. EXERCISE PLANNING AND PROGRAMMING FOR HEALTHY PEOPLE (PERSONAL TRAINING AND SMALL GROUP TRAINING)
 • Training unit, microcycle, mesocycle, megacycle, periodicity / periodization model.
 • Program planning according to gender, age, fitness level, coaching experience and the trainee’s goals based on scientifically confirmed protocols.
 • Design of functional health promotion programs, general fitness improvement, fitness parameters, aesthetic goals, etc.
 • Planning programs with various training methods, such as intermittent (intermittent), continuous, mixed, circuit training and special systems.
 • Step by step design applications for all levels of athlete experience, guidance, control – S.M.A.R.T. goals.
 • Organization of long-term intentional training (pursuits, phases, successive step algorithms, content protocols) – individual case study.
 1. CONSULTING NUTRITION
 • Basic principles of healthy eating.
 • Food composition and caloric content.
 • Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, trace elements, ergogenic substances, antioxidants and phytonutrients.
 • Energy metabolism at rest and exercise.
 • Nutritional adjustments to the requirements of the exercise, intake of fluids, calories, nutrients.
 • Nutritional counseling for health promotion, weight management, fat reduction, muscle hypertrophy, optimal physical appearance and performance.
 • Dietary supplements and special sports nutrition products.
 1. MARKETING – SKILLS OF FITNESS BUSINESS, COMMUNICATION & SALES
 • Principles of sports marketing (approaches, definitions, delimitation).
 • Categorization and special characteristics of sports services, consumer preferences and behaviors.
 • Work in the gym: finding, resume-C.V., interview, job description, roles, tasks, communication, behavior, goal setting.
 • Work as a freelancer: description, capabilities, professionalism, personal brand creation, marketing strategy, offline and online tactics for increasing customer base.
 • Creating a fitness gym / personal studio: legal prerequisites, budget, feasibility study, procedures, equipment, organization, financial data, pricing strategies.
 1. SPORTS PSYCHOLOGY – CONSULTING – MOTIVATIONS
 • Incentives – incentive theories – rewards – punishments.
 • Leadership-leadership behavior of trainers / trainees / athletes.
 • Personnel types of trainees / athletes.
 • Stress – Anxiety – Stimulation, stress management.
 • Psychological preparation, behavioral enhancement to achieve goals.
 • Behavior modification methods, goal setting, and motivation to motivate efforts, such as e.g. for stress control, smoking cessation, adoption and maintaining a healthy lifestyle.
 • Strategies for dealing with unexpected situations.
 • Mental training.
 • Relaxation techniques.
 1. MEDICALLY PRESCRIBED EXERCISE FOR PEOPLE WITH CONTROLLED HEALTH PROBLEMS AND SPECIAL POPULATIONS
 • Medically prescribed exercise, conditions and parameters, necessary cooperation with specialists, restrictions.
 • Exercise under the medical guidance of people with chronic health problems and / or the presence of pathogenesis such as obesity, diabetes, cardiovascular disease.
 • Exercise for people with functional limitations, musculoskeletal problems and injuries (after recovery) such as spine, shoulder and upper limb injuries, knee injuries, ankle injuries.
 • Exercise for children, young and teenagers.
 • Exercise during and after pregnancy.
 • Exercise for people over 65 years.
 • Special training in the provision of First Aid.

Course Director: Stavros Dedoukos.

Official Trainers: George Xiros, Michael Elpidoforou, Paris Kakavoulas, Elias Kolovos, George Papadopoulos, Mirjan Tahiraj,  Maria Visvardi, Εleutheria Zapantioti, Alkistis Vouraki, Katerina Lianou, Dionisis Stavrousis, George Moulinos, Valadis Topalidis.

Start Dates

 • Athens:

September 26, 2020 and September 29, 2020.

Re-Start Date (2nd):

 • Thessaloniki:
 • Patra:
 • Rhodes:
 1. Exercise planning and programming for healthy people
 • Training cycle, micro cycle, meso cycle, macro cycle, using the periodicity model.
 • Design training program according to sex, age, physical fitness level, experience in exercise, health problems and the trainee targets.
 • Design of operational health promotion programs, improving general fitness, parameters of physical fitness, body composition goals etc.
 • Design programs by various methods, interval, continuous, compo-mix and circular method of training, especially training systems.

Coaching, methodology & advisory

 • Control and safety practitioner, preventive protective measures, compliance with safety regulations.
 • Analysis exercises and programs, demonstration, error correction, error correction strategies, guidance and motivation.
 • Provide assistance necessary security adjustments and changes depending on the practitioner.
 • Behavior modification methods, goal setting and incentives aid effort, such as for stress control, smoking cessation, health promotion, adoption and maintenance of healthy lifestyle.
 • Responding to emergencies, basic first aid procedures and emergency support.
 • Business and marketing skills for personal trainers.
 1. Chronically diseases & special population
 • Specific and clinical populations, people with functional limitations, people with musculoskeletal disorders and injuries.
 • Obesity, diabetes, cardiovascular disease.
 • Children, Junior, pregnant women, people over 65 years.
 • Medically prescribed exercise.
 1. Basic, functional & special advisory nutrition
 • Metabolism, calories, energy balance, macro- and micro- nutrients.
 • Food items, foods, national dietary guidelines.
 • Dietary guidelines for health promotion, weight management, fat reduction, muscle hypertrophy, optimum physical appearance and performance.
 • Food supplements.
 1. Educational Seminars, Training and Deepening on cutting-edge objects
 • Marketing: Creating Personal Brand for Personal Trainer and Customer Growth Strategy.
 • Nutrition supplements and special sports nutrition products.
 • Training during pregnancy and postpartum.
 • Performance Improvement: Human and Athletic Performance. Electromuscle Stimulation Training (EMS). Advanced Flexibility. Mobility Training.
 • Lifelong training: Training for children, teenagers, over 50s and elderly people.
 • Post-traumatic rehabilitation: Spinal / neck injuries. Injuries and routine obstructions of the shoulder – elbow arm. Knee and ankle injuries.
 • Personal Development: Natural Bodybuilding. Life Coaching.
 • Digital technologies in sports training (Wearable Technology).

Studio One
through the eyes of our graduates

 

Stavros Dedoukos

Scroll to Top