Στέλεχος Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Στόχοι του παρόντος καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • να γνωρίσουν το περιεχόμενο της ενεργούς αναψυχής & των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 • να ενημερωθούν για τα οφέλη και τους στόχους των δραστηριοτήτων αναψυχής.
 • να διαχειρίζονται τον απαραίτητο ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό.
 • να επιλέγουν τον κατάλληλο χώρο και να οργανώνουν κάθε δράση με ασφάλεια.
 • να γνωρίσουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία μια αποτελεσματικής συνοδείας.
 • να εκτελούν με άνεση τη διαδικασία προετοιμασίας, οργάνωσης, υλοποίησης μιας δράσης.
 • να διδάσκουν με συγκεκριμένη ‘ρουτίνα’ οδηγιών τα βασικά στοιχεία τεχνικής σε αρχάριους.
 • να καθοδηγούν με ασφάλεια ομάδα ‘εκπαιδευόμενων’ σε ελεύθερο περιβάλλον.
 • να είναι ενήμεροι για τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας.
 • να διαχειρίζονται μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου ή ατυχήματος επαρκώς.
 • να γνωρίζουν τους κανόνες προστασίας της φύσης και της πρακτικής

420 ώρες – 16 EC σε συνεργασία με το: Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

Επίπεδο Γνώσεων: 1) να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μια ασφαλή δράση υπαίθριας τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής μέτριας δυσκολίας για μικρή/μεσαία ομάδα συμμετεχόντων, 2) να επιδείξουν ευαισθητοποίηση & ικανότητα στην παρουσίαση στοιχείων για το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής της διαδρομής.

Επίπεδο Δεξιοτήτων: 1) να γνωρίζουν βασικά στοιχεία σχετικά με τον προσανατολισμό, τη χρήση χάρτου, πυξίδας & GPS, 2) να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο ελεύθερο χώρο για την υλοποίηση μιας δράσης, 3) να διαχειρίζονται πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες κατά τη δράση, 4) να διαχειρίζονται κατάλληλα μια ομάδα συμμετεχόντων επιδεικνύοντας την κατάλληλη συμπεριφορά και το ανάλογο στυλ ηγεσίας.

Επίπεδο Ικανοτήτων: 1) να συνοδεύσουν, να καθοδηγήσουν μια ομάδα ατόμων σε ημερήσια αλλά και πολυήμερη κατασκήνωση με διανυκτερεύσεις στη φύση, 2) να είναι ικανοί στη λήψη απλών αποφάσεων κατά την υλοποίηση μιας υπαίθριας δράσης, 3) να προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε μια μικρή ομάδα ατόμων (σε πραγματικό χρόνο). 4) να συμπεριφέρονται αποτελεσματικά σε ασκούμενους, να είναι επικοινωνιακοί, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, 5) να σέβονται το φυσικό περιβάλλον και να το μεταδίδουν, 6) να προσφέρουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιμορφωθεί απασχολείται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ). Συνήθως οι απόφοιτοι απασχολούνται σε προγράμματα και παροχή υπηρεσιών στην αγορά: 1) του Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor Activities), 2) των Ενεργητικών Διακοπών (Active Leisure), 3) των υπαίθριων προγραμμάτων ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή αδεξιότητες (Outdoor Therapeutic Recreation) 4) της Θεραπευτικής Αναψυχής κι Ευεξίας (Outdoor Wellness), 5) της Επανένταξης Κοινωνικά Ευαίσθητων ομάδων (Outdoor Adventure Therapy), 6) της Αγωγής Υπαίθρου στην Εκπαίδευση (Outdoor Education), 7) των Παιδικών Κατασκηνώσεων Children Summer Camps.

Το Studio One
με τα μάτια των απόφοιτών μας

Έναρξη
Αθήνα: Οκτώβριος 2020
Διάρκεια: 420 ώρες – 16 ECVET
Level-Επίπεδο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – εξειδίκευση
Πιστοποίηση: Ωmega by StudiOne
Τύπος Εκπαίδευσης: Θεωρία & Πρακτική

Υπεύθυνος Διπλώματος: Βασίλης Μουζακιάρης

Scroll to Top